Dom wzorcowy / Dane i pomiary:
Parametry budynku wzorcowego

Dom wzorcowy jest wolnostojącym budynkiem jednorodzinnym zaprojektowanym dla pięcioosobowej rodziny i zbudowanym w systemie technologiczno - konstrukcyjnym ARNIKA. Konstrukcja domu oparta jest na układzie prefabrykowanym elementów ścian, stropów i dachu. Dom jest piętrowy, posadowiony na płycie fundamentowej. Bryłę budynku stanowi prostopadłościan nakryty dachem dwuspadowym, symetrycznym, o kącie nachylenia połaci 300. Nad garażem dach jest niższy, również dwuspadowy.

Pomimo, że istotnym założeniem projektu jest niskie zużycie energii, pod względem wyposażenia technicznego dom nie odbiega standardem od rozwiązań najczęściej stosowanych obecnie w polskim budownictwie. Dotyczy to w szczególności systemu wykończenia przegród zewnętrznych, okien, systemu ogrzewania i wentylacji - elementów, które w zaawansowanych projektach energooszczędnych są niezwykle rozbudowane i kosztowne. W efekcie budynek nie jest laboratorium badawczym, ale użytkowanym w sposób typowy domem jednorodzinnym.

Pod względem energetycznym budynek zalicza się do energooszczędnych. Poziom wyposażenia technicznego i sposób jego użytkowania sprawiają, że omawiany dom stanowi dobry punkt odniesienia i wzorzec do oceny efektywności zarówno poziomu zużycia energii, jak i komfortu cieplnego domu będącego obiektem oceny. Przyjmujemy, że jest to budynek wzorcowy, a koszt jego ogrzewania jest wskazówką do podjęcia decyzji o usprawnieniach poprawiających efektywność wykorzystania energii w domu ocenianym.

Wybrane wskaźniki charakteryzujące standard energetyczny domu wzorcowego zamieszczono poniżej:


Wyszczególnienie Jednostka Wartość
Powierzchnia użytkowa domu m2 194,4
Powierzchnia użytkowa - część ogrzewana m2 167,4
Kubatura m3 680,0
Kubatura - część ogrzewana m3 596,6
Współczynnika kształtu budynku A/V m-1 0,72
Średni współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne U dla budynku 1.) W / m2 K 0,32
Wskaźnik kubaturowy sezonowego zapotrzebowania na ciepło w standardowym sezonie grzewczym kWh / m3 a 19,10
Wskaźnik powierzchniowy sezonowego zapotrzebowania na ciepło w standardowym sezonie grzewczym  kWh / m2 a 68,06
Średnia temperatura wewnętrzna  oC 21,2
Koszt jednostkowy ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym 2.) zł / m2 a 8,24
Średnie dobowe zużycie energii do ogrzewania domu odniesione do powierzchni użytkowej ogrzewanej w sezonie grzewczym 2001/2002 3.) kWh / m2 dobę 0,57
Średni dobowy koszt ogrzewania domu w sezonie grzewczym 2001/2002. zł / dobę 9,811.) Średni współczynnik przenikania ciepła dla budynku obliczono wg procedury opisanej w PN-82/B-020020.
2.) Koszt jednostkowy ogrzewania określono z uwzględnieniem poziomu kosztów energii w I kw. 2002 r.
3.) Średnie dobowe zużycie energii do ogrzewania domu wzorcowego i koszt ogrzewania dotyczą rzeczywistych warunków klimatycznych występujących w sezonie 2001/2002 i przy średniej temperaturze wewnętrznej 21,2 oC.audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013