audytor.net / Słownik audytora


odnawialne źródło energii

Źródło energii określamy jako odnawialne, jeżeli wykorzystuje w procesie przetwarzania energię z zasobów odnawialnych.

W Prawie energetycznym zdefiniowano następujące odnawialne zasoby: energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii ustawodawca [2003.104. 971] zalicza, niezależnie od parametrów technicznych źródła, energię elektryczną lub ciepło pochodzące ze źródeł odnawialnych, w szczególności:
1) z elektrowni wodnych;
2) z elektrowni wiatrowych;
3) ze źródeł wytwarzających energię z biomasy;
4) ze źródeł wytwarzających energię z biogazu;
5) ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych;
6) ze słonecznych k olektorów do produkcji ciepła;
7) ze źródeł geotermicznych.

W przypadku wspólnego, w tej samej jednostce wytwórczej, spalania biomasy lub biogazu z innymi paliwami służącymi do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii zalicza się także część energii odpowiadającą procentowemu udziałowi energii chemicznej biomasy lub biogazu w całości energii chemicznej zużywanego paliwa do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, obliczanej na podstawie rzeczywistych wartości opałowych tych paliw.

audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013